ท่อลม

SURUMI

ท่อลมความยาว 5 เมตร ขนาดตั้งแต่ 200 - 500 มม.