กรรไกรช่างทอง

KENNEDY

กรรไกรช่างทอง ขนาด 180 มม. เหมาะสำรับงานอัญมณี