กรรไกรช่างทอง

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

กรรไกรช่างทอง ขนาด 180 มม. เหมาะสำรับงานอัญมณี