ปืนดึงเคเบิ้ลไท

OPT

ปืนดึงเคเบิลไทร์ TENSIONING & CUT-OFF CABLE TIE TOOLS

OPT

- ปืนดึงเคเบิลไทร์ TENSIONING & CUT-OFF CABLE TIE TOOLS

OPT

- ปืนดึงเคเบิลไทร์ TENSIONING & CUT-OFF CABLE TIE TOOLS

OPT

- ปืนดึงเคเบิลไทร์ TENSIONING & CUT-OFF CABLE TIE TOOLS

ROBIN TOOLS : เครื่องมือช่าง

ปืนดึงเคเบิ้ลไทด้ามโลหะ ใช้ดึงเคเบิ้ลไทหน้ากว้าง 2.2-4.8 มม.

ROBIN TOOLS : เครื่องมือช่าง

คีม รัด-ตัดสแตนเลสไท ใช้ดึงเคเบิลไทสแตนเลสให้แน่นและบิดเพื่อตัด มีให้เลือก 2 รุ่น

FIRST FOREVER - KUDOS : เครื่องมือช่าง

ปืนดึงเคเบิ้ลไทด้ามพลาสติก ใช้ดึงเคเบิ้ลไทหน้ากว้าง 2.2 - 4.8 มม.

FIRST FOREVER - KUDOS : เครื่องมือช่าง

ปืนดีงเคเบิ้ลไทด้ามโลหะ ใช้ดึงเคเบิ้ลไทหน้ากว้าง 2.2-4.8 มม. และตัดเคเบิ้ลไทให้ขาดได้โดยอัตโนมัติ