ชุดกรรไกร

KENNEDY

ชุดกรรไกรตัดเหล็ก ประกอบด้วยกรรไกรตัดเหล็ก ตรง ซ้าย ขาว ขนาด 250 มม.

KENNEDY

ชุดกรรไกรเอนกประสงค์ ประกอบด้วยกรรไกร 5 ขนาด

KENNEDY

ชุดกรรไกรเอนกประสงค์ ประกอบด้วยกรรไกร 3 ขนาด

KENNEDY

ชุดกรรไกรเอนกประสงค์ ประกอบด้วยกรรไกร 3 ขนาด