เครื่องตรวจเช็คน้ำมันเบรค

KENNEDY : เครื่องมือวัดละเอียด

Brake Fluid Tester (Battery Operated)

KENNEDY : เครื่องมือวัดละเอียด

This ingenious tool is invaluable in the garage workshop for testing the quality of brake fluid.