บล็อกชุด / บล็อกชุดพร้อมเครื่องมือ

KOCHE : เครื่องมือช่าง

บล็อกชุด 24 ตัว ประกอบด้วย ลูกบล็อก ด้ามบล็อก และข้อต่อ

KOCHE : เครื่องมือช่าง

บล็อกชุดรุ่นลูกบล็อกยาว 16 ตัวชุด 1/2" 6 เหลี่ยม / 12 เหลี่ยม

KOCHE : เครื่องมือช่าง

บล็อกชุด พร้อมไขควง 13 ตัว/ชุด 1/2 นิ้ว 6เหลี่ยม/ 12 เหลี่ยม

KOCHE

บล็อกชุด 96 ตัว ประกอบด้วยลูกบล็อก ด้ามบล็อก ไขควง

KOCHE

บล็อกชุด 47 ตัว ประกอบด้วย ลูกบล็อก ข้อต่อ ไขควง ดอกไขควง

KOCHE : เครื่องมือช่าง

บล็อกชุด พร้อมไขควง 25 ตัวชุด 1/2 นิ้ว 6 เหลี่ยม (หุน)

KOCHE : เครื่องมือช่าง

บล็อกชุด พร้อมไขควง 25 ตัวชุด 1/2 นิ้ว 6 เหลี่ยม / 12 เหลี่ยม

KOCHE : เครื่องมือช่าง

บล็อกชุด พร้อมไขควง 17 ตัวชุด 1/2 นิ้ว 6 เหลี่ยม / 12 เหลี่ยม

KOCHE : เครื่องมือช่าง

บล็อคชุด 19 ตัว 1/4 นิ้ว 6 เหลี่ยม

KOCHE : เครื่องมือช่าง

บล็อคชุด 23 ตัวชุด 3/8 นิ้ว 6 เหลี่ยม

KOCHE

บล็อกชุด 1/4-1/2 นิ้ว 111 ตัว/ชุด