ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

SENATOR : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

ประกอบด้วยดอกต๊าปเกลียว ลูกต๊าปกลม พร้อมด้าม ชนิด CARBON STEEL

SENATOR : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

ประกอบด้วยดอกต๊าปเกลียว ลูกต๊าปกลม พร้อมด้าม