แบรนด์ KANI

KANI : ดอกต๊าป 3 ตัวชุด เกลียว มิล KANIMM Series

ดอกต๊าป 3 ตัวชุด เกลียว มิล (Super alloy steel, Ground Thread Tap)

KANI : ดอกต๊าป 3 ตัวชุด เกลียว BSW Series

ดอกต๊าป 3 ตัวชุด เกลียว มิล BSW (Super alloy steel, Ground Thread Tap)

KANI : ดอกต๊าป 2 ตัวชุด เกลียว BSPT Series

ดอกต๊าป 2 ตัวชุด เกลียว BSPT Super alloy steel, Ground Thread Tap

KANI : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป ดอกต๊าป 3 ตัวชุด เกลียว BSF Series

ดอกต๊าป 3 ตัวชุด เกลียว BSF Super Alloy Steel, Ground Thread

KANI : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป NPT (TAPER) Series

ดอกต๊าป 2 ตัวชุด เกลียว NPT (TAPER) มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/2 - 3/8 นิ้ว

KANI : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป มิล

ลูกต๊าปกลม เกลียว มิล Super alloy steel, Ground Thread DiesTap

KANI : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป UNC Series

ลูกต๊าปกลม เกลียว UNC Super alloy steel, Ground Thread Dies Tap

KANI : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป BSPF Series

ลูกต๊าปกลม เกลียว BSPF Super alloy steel, Ground Thread DiesTap

KANI : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป BSW Series

ลูกต๊าปกลม เกลียว BSW Super alloy steel, Ground Thread DiesTap

KANI : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป UNF Series

ลูกต๊าปกลม เกลียว UNF Super alloy steel, Ground Thread DiesTap

KANI : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป BSF Series

ลูกต๊าปกลม เกลียว BSF Super Alloy Steel, Ground Thread DiesTap

KANI : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป HMP Series

ดอกต๊าป เกลียว มิล HMP (PLUG) มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ M3 - M24

KANI : ดอกต๊าป 3 ตัวชุด เกลียว UNF Series

ดอกต๊าป 3 ตัวชุด เกลียว UNF (Super alloy steel, Ground Thread Tap)

KANI : ดอกต๊าป 3 ตัวชุด เกลียว UNC Series

ดอกต๊าป 3 ตัวชุด เกลียว UNC Super alloy steel, Ground Thread Tap

KANI : ดอกต๊าป 2 ตัวชุด เกลียว BSPF Series

ดอกต๊าป 2 ตัวชุด เกลียว BSPF Super alloy steel, Ground Thread Tap

KANI : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป KTW Series

ด้ามต๊าปตัวผู้ KTW มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/16 - 1/2 ถึง 3/8 - 1 นิ้ว

KANI : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป KDS Series

ด้ามต๊าปกลม KDS มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1 - 2 นิ้ว