ด้ามดาย

GROZ

ด้ามไดต๊าปตัวเมีย (มืออาชีพ) GROZ กรอซ

VOLKEL : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

Die Stocks Inch - with 3 screws

VOLKEL : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

DIN 225 (DIN EN 22568), Zinc die cast