ต๊าปชุดถอนเกลียวซ้าย

KANI : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

ต๊าปถอนเกลียวซ้าย KSE Screw Extrators