ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

NACHI : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

ต๊าปเกลียวแบบรีดเกลียวเคลือบ TiCN TAFLET T-TF