โต๊ะเครื่องมืออเนกประสงค์

KENNEDY : กล่องเครื่องมือ กระเป๋าเครื่องมือ

The Kennedy Saw Horse is designed for supporting wooden planks and boards and is recommended for use in pairs. With spreader bars for extra stability, it features a support bar on the top with metric and inch scale and end stops to secure the workpiece in place. Folds flat for easy transportation and storage.

UNIOR : กล่องเครื่องมือ กระเป๋าเครื่องมือ

Work bench - 946A โต๊ะเครื่องมืออเนกประสงค์ 5 ลิ้นชัก

UNIOR : กล่องเครื่องมือ กระเป๋าเครื่องมือ

Work bench with cabinet - 946AC โต๊ะเครื่องมืออเนกประสงค์ 5 ลิ้นชัก พร้อมแผงแขวน

UNIOR : กล่องเครื่องมือ กระเป๋าเครื่องมือ

โต๊ะเครื่องมืออเนกประสงค์ 5 ลิ้นชักมีระบบล็อค พร้อมแผงแขวน Work bench with cabinet - 946AC

UNIOR : กล่องเครื่องมือ กระเป๋าเครื่องมือ

โต๊ะเครื่องมืออเนกประสงค์ 5 ลิ้นชัก Work bench with wooden worktop - 946A