G.031

KENNEDY

ประกอบด้วยตะไบเพชรงานละเอียดขนาด 15 ซม. 12 ชิ้น พร้อมซอง

KENNEDY

ประกอบด้วยตะไบเพชรงานละเอียดขนาด 15 ซม. 12 ชิ้น พร้อมซอง

SENATOR

ประกอบด้วยตะไบเพชรขนาด 160 มม. รวม 6 ชิ้นในซองพลาสติก

SENATOR

ประกอบด้วยตะไบเพชรขนาด 160 มม. รวม 12 ชิ้น ในซองพลาสติก

KENNEDY

ประกอบด้วยตะไบเพชรขนาด 160 มม. พร้อมด้ามจับในซองพลาสติก

KENNEDY

6 ชิ้น ประกอบด้วยตะไบเพชรขนาด 160 มม. ทั้งตะไบมือ แบน ท้องปลิง กลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม พร้อมด้ามในซองพลาสติก

KENNEDY

ประกอบด้วยตะไบเพชรขนาด 140 มม. รวม 12 แบบบรรจุซองพลาสติก

KENNEDY

ตะไบเพชรด้ามกลมขนาด 160 มม. (6.1/2 นิ้ว) มีหลายรูปแบบให้เลือก

KENNEDY

ตะไบเพชรด้ามกลมขนาด 140 มม. (5.1/2 นิ้ว) มีหลายรูปแบบให้เลือก

KENNEDY

ตะไบเพชรงานละเอียดขนาด 15 ซม. มีหลายแบบให้เลือก

KENNEDY

ตะไบเพชรงานละเอียดขนาด 15 ซม. มีหลายแบบให้เลือก

KENNEDY

ตะไบเพชรงานละเอียดขนาด 15 ซม. มีหลายแบบให้เลือก

SENATOR

ประกอบด้วยตะไบมือ ตะไบแบน ตะไบกลม ตะไบท้องปลิง คละขนาดรวม 20 ชิ้น (ไม่มีด้าม)

SENATOR

ประกอบด้วยตะไบมือ ตะไบแบน ตะไบกลม ตะไบท้องปลิง คละขนาดรวม 14 ชิ้น (ไม่มีด้าม)

SENATOR

ประกอบด้วยตะไบมือ ตะไบแบน ตะไบกลม และตะไบท้องปลิง มีให้เลือกหลายขนาด

KENNEDY

ประกอบด้วยตะไบเหล็ก 12 แบบ และตะไบเพชร 6 แบบ

KENNEDY

ประกอบด้วยตะไบมือ สามเหลี่ยม ท้องปลิง กลม แบน สี่เหลี่ยม ขนาด 200 มม. มาพร้อมด้ามไม้ 2 ตัว

KENNEDY

ประกอบด้วยตะไบมือ ตะไบแบน ตะไบกลม ตะไบท้องปลิง ตะไบสามเหลี่ยม ตะไบสี่เหลี่ยม มาพร้อมด้ามตะไบไม้ 2 ตัว