G.445

SENATOR : เครื่องมือเวิร์คช็อป

Drill Press Vice

INDEXA-SEIKI

ปากกาจับชิ้นงานขนาด 100 - 300 มม.

INDEXA-SEIKI

ปากกาจับชิ้นงานขนาด 78 มม.

INDEXA-SEIKI

ปากกาจับชิ้นงานขนาด 65 - 125 มม.

INDEXA-SEIKI

ปากกาจับชิ้นงานขนาด 80 - 100 มม.

INDEXA-SEIKI

ปากกาจับชิ้นงานขนาด 80 - 150 มม.

INDEXA-SEIKI

ปากกาจับชิ้นงานขนาด 80 - 100 มม.

SENATOR : เครื่องมือเวิร์คช็อป

ปากกาจับชิ้นงานขนาด 5 - 7.1/2 นิ้ว (127 - 190 มม.)

SENATOR : เครื่องมือเวิร์คช็อป

ปากกาจับชิ้นงานขนาด 5 นิ้ว (125 มม.)

SENATOR : เครื่องมือเวิร์คช็อป

ปากกาจับชิ้นงานขนาด 2.3/4 นิ้ว (70 มม.)

KENNEDY : เครื่องมือเวิร์คช็อป

ปากกาจับชิ้นงานขนาด 5 - 7 นิ้ว (127 - 178 มม.)

KENNEDY : เครื่องมือเวิร์คช็อป

ปากกาจับชิ้นงานขนาด 4 - 8.1/4 นิ้ว (100 - 210 มม.)

KENNEDY : เครื่องมือเวิร์คช็อป

ปากกาจับชิ้นงานขนาด 4 - 8 นิ้ว (100 - 200 มม.)