G.591

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

กรรไกรเอนกประสงค์ ด้ามหุ้มยาง

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-533-3570K

กรรไกรปอกสายไฟ ขนาด 145 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-533-3580K

กรรไกรปอกสายไฟ ขนาด 160 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

กรรไกรตัดแผ่นเหล็ก ด้ามหุ้มยาง ขนาด 270 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

กรรไกรตัดแผ่นเหล็ก ด้ามหุ้มยาง ขนาด 250 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

กรรไกรตัดแผ่นเหล็ก ด้ามหุ้มยาง ขนาด 270 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

กรรไกรช่างทอง ขนาด 180 มม. เหมาะสำรับงานอัญมณี

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

กรรไกรตัดแผ่นเหล็ก (ซ้าย) ด้ามหุ้มยาง ขนาด 280 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

กรรไกรตัดแผ่นเหล็ก (ขวา) ด้ามหุ้มยาง มีขนาดให้เลือก 280 และ 360 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

KEN-591-1950K กรรไกรตัดแผ่นเหล็ก ด้ามหุ้มยาง ขนาด 250 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

กรรไกรตัดแผ่นเหล็ก ด้ามหุ้มยาง มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 200 - 360 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ชุดกรรไกรตัดเหล็ก ประกอบด้วยกรรไกรตัดเหล็ก ตรง ซ้าย ขาว ขนาด 250 มม.