G.580

KENNEDY

ประแจบล็อก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางให้เลือกตั้งแต่ 15 - 20 มม.

KENNEDY

ประแจบล็อก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 มม.

KENNEDY

ประแจบล็อก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 มม.

KENNEDY

ประแจบล็อก มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 13 & 17 - 30 & 32 มม.

KENNEDY

ประแจแหวนแบบใช้ค้อนตี มีขนาดให้เลือกทั้งนิ้วและมินลิเมตร

KENNEDY

ประแจปากตายใช้ค้อนตี Forged and Hardened steel มีขนาดให้เลือกทั้งนิ้วและมิลลิเมตร Slogging Spanners Open Jaw Slogging