G.033

KENNEDY

ประกอบด้วยตะไบเพชรแบบ แบน กลม สามเหลี่ยม พร้อมด้าม ทั้งหมด 6 ชิ้น

SENATOR

6 ชิ้น ประกอบด้วยตะไบเพชรชนิดตะไบแบน กลม ท้องปลิง สามเหลี่ยม พร้อมด้ามจับ